ف.خ

 

شومن ها یا نارسیست ها

اختلال شخصیت خودشیفته: شومن ها یا نارسیست ها! نامشان از یک افسانه یونانی آمده. نارسیوس. جوانی که عاشق عکس خود در آب شد. نارسیستها درک کاذبی از خود دارند. اینکه از همه مهمترند: استثنائی. کامل. بی عیب و نقص.

    دیگران باید آنها را تحسین کنند. اما هیچکس ارزش تحسین شدن ندارد. همه باید در خدمت خودشیفته ها باشند. آنها آرزوهای بزرگی دارند.

فقط افراد عالیمقام آنها را درک میکنند. البته لیاقت درک انها را دارند! از کسانی که زیباتر و باهوشتر باشند بشدت میرنجند. دیگران را استثمار میکنند. خودبزرگ بینند. در عین حال عمیقا خودناباورند. روابط ناسالمی دارند. بدین شکل که دیگران وسیله ارضا نیازهای آنها هستند.

اختلال شخصیت خودشیفته دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

اختلال شخصیت خودشیفته دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

  خودشیفته ها اغلب مرد هستند.

 

 خودشیفته نخبه گرا:

احساس قدرت و افتخار میکنند. موفقیتهای خود را به رخ دیگران میکشند.

خودشیفته عاشق پیشه:

از لحاظ جنسی اغواگر هستند.  از صمیمیت واقعی دوری میکنند. افراد ساده را وسوسه میکنند. به بازی میگیرند. فقط میخواهند از بدن پرحرارت دیگران بهره کشی کنند.

خودشیفته غیراخلاقی:

بی وجدان. فریبکار. خودپسند و استثمارگرند. مثل شخصیتهای ضداجتماعی.

خودشیفته جبرانی:

منفی گرا هستند. میخواهند احساس عیق حقارت را مخفی کنند. توهم برتری و خاص بودن دارند.

 نارسیستها در مورد موفقیت خود لاف میزنند. دیگران را آزار میدهند. افراد موفق را تحقیر میکنند. فقط خودشان باید دیده شوند. در مورد زیبایی و قدرت خود خیالپردازی میکنند.

    همدلی ندارند. برای زنها جذابند. براحتی دیران را خرد میکنند. حسودند. در عین حال معتقدند همه به انها حسادت میکنند.

رفتار تکبرآمیز دارند. به نیازهای دیگران بی اعتنا هستند. دیگران پله موفقیتشان هستند. زمانیکه در زندگی شکست میخورند. شدیدا دچار مشکل میشوند. چون عقایدشان زیر سوال میرود. دلیل این اختلال، ناامنی عمیق در کودکی است.

 به نظر میرسد ریشه شخصیت خودشیفته و نمایشی یکیست. در زنان بصورت نمایشی و مردان بصورت خودشیفته بروز میکند.

                                                                                                                                                                                                          دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

اختلال شخصیت نمایشی