ف.خ

از کروکودیل تا انسان متمدن!

تکامل مغز تکامل جهانگفتیم: هیچ رفتاری از ما صادر نمیشود مگر اینکه بخشی از مغز فعال شود. حال میخواهم در مورد بخشهای مغز و ارتباطشان با رفتارها صحبت کنم. بخش زیادی از مغز در جنوران شبیه به هم است.

انسان تکامل یافته ترین مغز را دارد. مغز انسان از نظر پیچیدگی با کهکشان قابل مقایسه است.

: Brain stem

ابتدایی ترین بخش مغز، ساقه مغز است. در دوزیستان، پرندگان و پستاندران مشترک است. رفتارهای مثل قتل و آسب رساندن فوری در این بخش انجام میشود. شخص مثل مار زخم خورده فرد مقابل را از بین می برد. بدون طرح قبلی. بدون برنامه ریزی. بدون اراده انسانی.

 این پایین ترین سطح رفتار است. بدون تعقل ویژه اشرف مخلوقات انجام میشود.

:Limbic

بخش بعدی لیمبیک است. در پرندگان و پستاندارن وجود دارد. مرکز احساسات و هیجانات. محبت، خشم، غم. در یک کلام غریزه. محبت و حمایت والد به فرزند در لیمبیک شکل میگیرد. رفتارهای لیمبیک بدون منطق انجام میشوند. انتقام، نفرت، حسادت و لجبازی، محبت. بدون پردازش آگاهانه در کورتس تجربه میشوند.

 :Cortex

قشر مخ. همان سلوهای خاکستری. سریر پادشاهی مغز! محل تفکر و منطق و استدلال. کورتکس، رویدادها را پردازش میکند. پردازشی که گاهی ما به آن واقف نیستیم. رویدادهای لایه های زیرین مغز. هیجانها و احساسات دور از آگاهی… 

 بیشتر رفتارها تحت تحت تاثیر کدام بخش مغز  است؟ ساقه؟ لیمبیک یا کورتکس؟ به عنوان یک انسان باید جواب کورتکس باشد. ولی احتمالا این جواب خیلی صادقانه نیست.

دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

پیشنهاد میکنم مطالب زیر را مطالعه بفرمایید

مکانیزم عشق در مغز

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی