ف.خ

                 

              چرا از مهمان پذیرایی می کنیم؟!

    روانشناسی آداب معاشرت:

روانشناسی آداب معاشرت دکتر فائزه خانلرزاده

                          روانشناسی آداب معاشرت دکتر فائزه خانلرزاده

  •    تعارف
  •   پذیرایی
  •    روبوسی رسمی

از لحاظ روانشناسی اینها آئین و مناسکی هستند که ما را از روبرو شدن با همدیگر حفظ می کنند!

از برخورد واقعی، چشم در چشم شدن، نشان دادن احساس واقعی.

 تصور کنید وقتی با یک آشنا روبرو می شویم

 سلام و احوالپرسی

 دست دادن

 در آغوش گرفتن

کلماتی که در این بین توسط هر دو نفر استفاده می شوند

باعث می شوند:

ارتباطی مصنوعی در یک قالب از پیش تعیین شده شکل بگیرد. ارتباطی که حقیقی نیست. حتی از خیلی از رابطه های فضای مجازی، مجازی تر است!

 وقتی کسی را در آغوش می گیریم، در حقیقت از تماس چشمی با او اجتناب می کنیم.

 اریک برن روانشناس بزرگ می گوید:

ما با این مناسک فاصله خود را از یگران حفظ می کنیم. حرف های واقعی نمی زنیم. خود واقعی مان را نشان نمی دهیم.  نتیجه همه اینها این است که

روانشناسی آداب معاشرت دکتر فائزه خانلرزاده

                           روانشناسی آداب معاشرت دکتر فائزه خانلرزاده

  از یک نیاز روانشناسی وسیع

 به نام “نوازش”

محروم می شویم.

نوازش یعنی توجه، نگاه، صحبت با هر کسی که اطراف ماست.

نوازش یعنی ما توسط دیگری دیده شویم. یعنی  زمانی به خانه  هم برویم که بدانیم از دیدن هم خوشحال می شویم.

زمانی از کلمات محبت امیز استفاده کنیم که واقعا همدیگر را دوست داشته باشیم.

ولی وقتی اینطور نباشد:

زمانی که مهمان به خانه می آید

 بیشتر زمان ما صرف آداب و مناسک پذیرایی از مهمان می شود. پختن غذا، نوشیدنی، انتخاب ظرف های مناسب مهمانی و چیدن آنها و تزئین غذا.

همه اینها از روبرو شدن واقعی با مهمان جلوگیری می کند.

 روانشناسی آزادی و  امنیت

 از دید روانشناسی این رفتارها آئینهای محدودکننده اند که احساس امنیت به دنبال دارد!

چون ما از تماس نزدیک می ترسیم. از این که خود واقعی مان را نشان بدهیم. از این که روبروی کسی بنشینیم و با او حرف بزنیم.

 اریک فروم روانشناس بزرگ می گوید:

 آزادی و امنیت دو نیاز عمیق انسان هستند. ولی انسان هیچ وقت نمی تواند این دو حس را با هم تجربه کند!  انسان آزاد احساس ناامنی می کند.

انسان شهرنشین تا امروز امنیت را برای خود انتخاب کرد. امنیتی که خلاقیت و فرصت زندگی را از او گرفت.

امنیتی که دیگر او را خسته کرده است!  

 او نیاز دارد قوانین گذشته را بشکند.

چون او را از عشق

 آنچه که برای آن پا به زمین گذاشته

 دور کرده است.

دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس