• تجمل گرایی در جهان سوم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

تجمل گرایی در جهان سوم

ف.خ                                                       چرا مال خود را ذخیره می کنیم یکی از اشکال خساست، تجمل گرایی است. تجمل گرایی پدیده ای رایج در کشورهای جهان سوم است. در زیر عوامل اقتصادی، [...]

  • آدم های خسیس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

آدم های خسیس

ف.خ                                                        روانشناسی خساست  ادم های خسیس خیلی سخت هستند. واقعا نمی شود با یک فرد خسیس زندگی کرد. خسیس ها یکی از خط قرمزهای ازدواج هستند. روانشناسان می [...]

  • دخترانی که زیبا نبودند دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

دخترهایی که زیبا نبودند

ف.خ                                                            دخترهایی خسته  در چند دهه گذشته جامعه دختران را مجبور کرد زشت باشند. باید بگویم در این شرایط عقده ای شدن یک مکانیزم طبیعی است. [...]

  • روانشناسی عقده دکتر فائزه خانلرزاده

چرا عقده داریم؟

ف.خ                                                         روانشناسی عقده                عقده چیست؟ بعضی ها خیلی عقده ای هستند. این را هم زیاد گفتیم و هم بیشتر از آن [...]

  •  روانشناسی سرنوشت مشترک دکتر فائزه خانلرزاده

روانشناسی سرنوشت مشترک

ف.خ                                                                    ما قبلا مهربان تر نبودیم                 روانشناسی سرنوشت مشترک: زمان جنگ مردم خیلی مهربان [...]

  • زبان و روان دکتر فائزه خانلرزاده

زبان و روان

ف.خ                                                                   زبان، روانشناسی، فرهنگ و دنیای ما              زبان و روان: چقدر حرف می زنیم؟ ما چقدر بلد [...]

  • روانشناسی هوش دکتر فائزه خانلرزاده

باهوش ها باهوش نیستند!

ف.خ                                                         روانشناسی و هوش                باهوش ها باهوش نیستند! تو خیلی باهوشی! این یکی از بهترین تعریف هایی است که ما ممکن [...]