• اختلال شخصیت نمایشی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

اختلال شخصیت نمایشی

ف.خ   شخصیت هیستریک، نمایشی یا تئاتری: اختلال شخصیت نمایشی: آدم های تئاتری! افرادی که انگار همیشه در صحنه نمایش هستند. گویی دیگران آنها را تماشا میکنند. نمایشی ها بصورت افراطی میخواهند دیده شوند. این نیاز در آنها به روشنی دیده میشود. ظاهر، لباس، صحبت کردن. رابطه نمایشی ها سطحی و متنوع است. معمولا خانم [...]