ماهیت عصب شناسی عشق 

 

          عشق از دیدگاه عصب روانشناسی:  عشق شهوانی و رفتار جنسی شاید عمیق ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده باشد. در دهه  1960 تحقیقات در مورد عشق آغاز شد. روانشناسان اجتماعی و سکس درمانگرها روی این پدیده پیچیده کار کردند. ولی کشف عشق بدون کمک دانمشندان عصب شناس ممکن نبود.

شباهت بین هیجان­های مختلف بیشتر از تفاوت آنهاست.  از لحاظ شیمیایی عشق، لذت و میل جنس حالت برانگیختگی شدید هستند. همه پاسخ دستگاه سمپاتیک هستند. مانند عصبانیت،ترس، حسادت و نفرت…  این با تظاهرات ظاهری فرد قابل اثبات است. مانند چهره­ برانگیخته، گیجی، ضربان شدید قلب، لرزش دست و نفس نفس زدن.

 

 

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی دکتر فائزه خانلرزاده

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی دکتر فائزه                    خانلرزاده

حال سوال این است که چرا این علائم در همه به صورت یکسان بروز میکند؟  چرا افراد عاشق میشوند؟ چطور به عشق یک نفر دیگر در زندگی محتاج میشوند؟

 • برای درک بهتر باید عشق را از دیدگاههای مختلف بررسی کنیم:

 

 •  نظریه ژنتیک
 • پروسه تکاملی
 • ساختار و عملکرد نورونی
 •  عشق از دیدگاه نوروساینس
 • عشق از دیدگاه نوروسایکولوژی اجتماعی
 • هدف از آزمایش بیونوروسایکولوژیکی، تنها رسیدن به ژنتیک و مکانیزم مولکولی عشق نیست.  بلکه کشف این روابط خاص است:
 •  ژن، تکامل و مکانیزم های نوروسایکولوژیکی.  تجربیات و روابط بین فردی افراد عاشق.
 •    نوروسایکولوژی اجتماعی میگوید:  عملکرد مغز و بدن بر رفتارهای اجتماعی موثر است. از طرفی رفتارهای اجتماعی بر مغز و فیزیولوژی اثر دارد.
 • درباره ی سوشال نوروسایکولوژی و عشق در مقاله های بعدی بیشتر خواهم گفت.
 • ادامه دارد…

 

                                                                                                                دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس و متخصص نوروسایکولوژی

 

مکانیزم عشق در مغز

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق 

روانشناسی عشق و ژنتیک

تکامل مغز تکامل جهان

قصه عشق

اختلا شخصیت مرزی

عقده اودیپ

من خوب نیستم

چرا عاقل نیستیم؟

تحلیل روانشناسی قصه خاله سوسکه