ف.خ

بدگمانی در عشق و وسواس

عشق و وسواس 2: بیماران وسواسی از بدگمانی زیاد گله دارند و تقریبا به همه چیز شکاک هستند.  چه دستانشان را به اندازه کافی شسته باشند، چه نشسته باشند.

عشق و وسواس1

خواه وسیله برقی را خاموش کرده باشند، خواه نکرده باشند.

چه خاطراتشان قابل اطمینان باشد، چه نباشد.

چه احساساتشان قابل اطمینان باشد، چه نباشد.

خواه انجام آئین وسیله ای برای تصور کردن خطر باشد، خواه نباشد.

عاشقان بویژه عاشقان نامطمئن اغلب در جریان مداومی از زیر سوال بردن خود به سر میبرند…

بدگمانی تعمیم یافته یکی از مشخصه های اصلی عشق است. عاشقان هم مثل بیماران وسواسی دائم از خودشان می پرسند:

  • آیا خوب به نظر می رسم؟
  • آیا باید آن حرف را می زدم؟
    عشق و وسواس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

         عشق و وسواس دکتر فائزه خانلرزاده                                        روانشناس

  • منظور او چه بود؟
  • آیا دارم چیزها را با عجله می گویم؟
  • آیا باید برایش یادداشتی بفرستم؟
  • آیا از احساس من خبر دارد؟

پیوند فکر و عمل

یکی از شگفت انگیزترین ابعاد وسواس که ارتباط نزدیکی با  خرافات دارد، “پیوند فکر و عمل” است.

عاشقان اغلب بسیار شبیه به پیوند فکر و عمل را تجربه میکنند. این پیوند بصورت یک آرزوست. عاشق در مراحل اولیه رابطه عاشقانه، سعی میکند شانس برخورد اتفاقی  با معشوق را صرفا با فکر کردن درباره او امتحان کند. به جای این فکر که ” امیدوارم امروز در ایستگاه اتوبوس باشد ” به خودش میگوید: ” آن جا باش، آن جا باش، آن جا باش.”

عشق و وسواس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

      عشق و وسواس دکتر فائزه خانلرزاده                              روانشناس

در این مرحله مغز شروع به تولید اندورفین Endorphin میکند. این افیون مغز بیشتر شبیه مورفین هستند تا آمفتامین. بیشتر مخدر هستند تا محرک.

برخلاف PEA، اندورفین ها ذهن را ساکت می کنند.

. نرخ طلاق در سالهای چهارم ازدواج به اوج خود می رسد. در این زمان شالوده هایی شیمیایی عشق شورانگیز فرو می ریزد.

در این مرحله رابطه یا آنقدر قوی است که ادامه یابد یا به همین جا ختم می شود.

برای مثال اندورفین ها هنوز می توانند به فرد احساس خوشبختی و امنیت بدهند. علاوه بر این اکسی توسین نیز هنوز در هنگام رابطه جنسی آزاد می شود و احساس رضایت و تعلق ایجاد میکند. وازوپروسین نیز به کمکتان می آید و همچنان در ایجاد وابستگی نقش بازی می کند.

دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس      

مکانیزم عشق در مغز

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

روانشناسی عشق و ژنتیک