• عشق از دیدگاه عصب روانشناسی نوروسایکولوژی دکتر فائزه خانلرزاده

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

ماهیت عصب شناسی عشق              عشق از دیدگاه عصب روانشناسی:  عشق شهوانی و رفتار جنسی شاید عمیق ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده باشد. در دهه  1960 تحقیقات در مورد عشق آغاز شد. روانشناسان اجتماعی و سکس درمانگرها روی این پدیده پیچیده کار کردند. ولی کشف عشق بدون کمک دانمشندان [...]

  • عشق در مغز روانشناسی نوروسایکولوژی دکتر فائزه خانلرزاده

مکانیزم عشق در مغز

  مولکول عشق  و انتقال دهنده های عصبی   مکانیزم عشق در مغز: اولین مرحله عاشقی جذب شدن است. فرد کشش روحی شدید به معشوق احساس میکند. این کشش ناخواسته است. این شیفتگی باعث میشود آدرنالین به مقدار فراوان ترشح شود. مولکول عشق سرعت انتقال اطلاعات سلولها را بیشتر میکند. فنیل اتیل آمین PEA همان مولکول عشق [...]