• عشق در مغز روانشناسی نوروسایکولوژی دکتر فائزه خانلرزاده

مکانیزم عشق در مغز

  مولکول عشق  و انتقال دهنده های عصبی   مکانیزم عشق در مغز: اولین مرحله عاشقی جذب شدن است. فرد کشش روحی شدید به معشوق احساس میکند. این کشش ناخواسته است. این شیفتگی باعث میشود آدرنالین به مقدار فراوان ترشح شود. مولکول عشق سرعت انتقال اطلاعات سلولها را بیشتر میکند. فنیل اتیل آمین PEA همان مولکول عشق [...]