ف.خ

علم بهتر است یا ثروت – روانشناسی زندگی سالم

روانشناسی دکتر فائزه خانلرزاده

                              روانشناسی دکتر فائزه خانلرزاده

  •  علم بهتر است یا ثروت؟  اگر قرار باشد بین ایندو یکی را انتخاب کنی، کدام را انتخاب می کنی؟
  • شکست عشقی خوردی؟ خدا رو شکر کن که سالمی.
  • کاش یه چیز دیگه از خداخواسته بودم!
  • پول نداری، ولی در عوض همسرت وفادار است.

پشت این جملات که بارها در زندگی شنیده ایم چه نگرشی وجود دارد؟

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که از لحاظ روانشناسی ظرفیت محدودی دارد!

 ما نمی توانیم همه چیز را با هم داشته باشیم.

زندگی همیشه با رنج همراه است. و آدم های پولدار خوشبخت نیستند.

پول خوشبختی نمی آورد. جمله ای که آنقدر این روزها پذیرفتنش سخت شده که علنا با آن مخالفت می شود. در حالیکه عمیقا با فرهنگ و باورهای ما عجین است.

نسل جدید تنها توانستند در مقابله با آن بگویند که بله! ولی بی پولی بدبختی میآورد.

روانشناسی دکتر فائزه خانلرزاده

                                            روانشناسی دکتر فائزه خانلرزاده

ولی هنوز نتوانستند شجاعانه در برابر این نگرش فقرپسند بایستند و بگویند:

 چرا ! اتفاقا پول خوشبختی می آورد.

 خنده و سلامتی می آورد.

 اعتماد به نفس می آورد.

 باعث می شود خودمان را بیشتر دوست داشته باشیم.

 و به آینده و آرزوهایمان راحت تر فکر کنیم.

هر انسانی می خواهد هم عشق را داشته باشد، هم سلامتی را. هم علم و هم منبع مالی مطمئن، هم امنیت و هم آزادی را. او خیلی چیزها را با هم می خواهد. 

روانشناسی نیازها

 مازلو روانشناس بزرگ که هرم نیازها  را مطرح کرد می گوید:

 ما برای اینکه از محبت لذت ببریم،

برای اینکه فرد محترمی باشیم!

برای اینکه از زندگی نترسیم

و برای اینکه رشد کنیم

باید از لحاظ مالی تامین باشیم.

ما برای این که به خودمان افتخار کنیم، هم به ثروت و هم به دانش نیاز داریم.

 روانشناسی تفکر مرگ

چه کسی گفته که باید از بین این دو انتخاب کنیم؟

 چه باور اشتباهی ما را مجبور می کرد به ذهنمان فشار آوریم و زندگی بدون پول را بهتر بدانیم؟

 روانشناسی به این نوع تفکر می گوید تفکر مرگ!

دوست داشتن چیزهایی که اصلا دوست داشتنی نیستند!

ما به دنیا آمدیم که از  زیبایی های زمین لذت ببریم. آدم های مختلف را ببینیم. براحتی لبخند بزنیم.

شادمانی حق ماست. نیاز هر انسان است. و ما باید از همه چیزهایی که باعث می شوند

روانشناسی دکتر فائزه خانلرزاده

                                روانشناسی دکتر فائزه خانلرزاده    

شادتر باشیم

 آرامش بیشتر

و دنیای چشم نوازتری داشته باشیم،

استفاده کنیم.

دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس