ف.خ

بالغ آلوده به والد

چرا روانی می شویم؟! چرا برخی به حرف قدیمی ها خیلی اعتقاد دارند؟ و برای مسائل زندگی خود فکر نمی کنند؟ آنها جواب سوالات را از والدین، معلم، جامعه و  … می گیرند. بدون این که لزومی به تفکر دوباره احساس  کنند.

چرا عاقل نیستیم؟!

مشکل از کجاست؟

در اینجا باید و نبایدهای والد بسیار قوی و غیرقابل تخطی است. در حدی که شخص فرصت فکر کردن ندارد. او به عقاید والد باور دارد. بدون ارزیابی و بررسی در نوجوانی. او هویتی مستقل تشکیل نمی دهد. چون والد این اجازه را به او نمیدهد.

می گوییم بالغ به والد آلوده شده است.

تحلیل تبادلی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

تحلیل تبادلی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

کنارگذاری

 در این حالت شخص یک بعد را کامل کنار میگذارد. شخص محکم به یک حالت چسبیده، دو حالت دیگر را طرد میکند.

 کنارگذاری کودک:

کسی که فقط کار میکند. تفریح ندارد.

 این افراد در کودکی مجبور بودند بزرگ باشند. کار می کردند. اجازه  بچگی نداشتند. آنها فکر میکنند تنها راه زنده ماندن کار کردن است. نباید با تفریح وقت گذراند. آنها هر وقت بچگی میکردند به دردسر میافتادند.

 کنارگذاری والد:

حالت بعدی این ست: شخص بی وجدان. کسی که برای جامعه یک مشکل جدی است. او والد وحشتناک را از مغز خارج کرده. ذهنش خالی از باید و نباید است. به هیچ ارزشی باور ندارد. چون از والد تنها خشم و تنبیه نصیب او شده.

 شخص بی وجدان در این وضعیت قرار دارد:

من خوب هستم تو خوب نیستی

منطق و وجدان در او کار نمی کند. رفتارش تنها تحت سلطه کودک است.

با مطالعه حالتهای مختلف روان ناسالم می توان نتیجه گرفت:

مهم ترین دوره برای شکل گیری شخصیت کودکی است.

والدین به روان کودک شکل می بخشند.

تحلیل تبادلی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

تحلیل تبادلی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

والدی که :

مهرورز باشد

عقاید سخت نداشته باشد

انعطاف داشته باشد

به کودک فضا بدهد برای:  شادی، رشد، خلاقیت و تصمیم گیری …

می تواند کودکی سالم پرورش دهد.

کودکی که  بخندد. تفریح کند. در نوجوانی آزادانه فکر کند. دیدگاههای مختلف را امتحان و بررسی کند.

باورهای درست را از نادرست تشخیص داده. ارزش ها را آگاهانه انتخاب کند.