نوامبر 2019

من لجباز ، لوس و بامزه هستم!

2019-11-14T16:32:15+03:30

ف.خ       روانشناسی لوس ها: لوس و لجباز : بعضی ویژگی ها خیلی بد هستند، ولی ما آنها را بد نمی دانیم. وقتی جایی از ما سوال می شود نقاط ضعف شما چیست [...]

من لجباز ، لوس و بامزه هستم!2019-11-14T16:32:15+03:30

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

2019-12-02T16:01:09+03:30

ف.خ        حل ریشه ای اعتیاد  بیاید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم! مشکل اعتیاد یکی از بزرگترین مشکلات جامعه است. معضلی که سال هاست قرار است به صورت ریشه ای حل [...]

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!2019-12-02T16:01:09+03:30