وظیفه قانون آرامش یا آسایش ؟

2020-02-03T14:47:29+03:30

ف.خ     حد و حدود قانون با توجه به نیازهای روانشناسی انسان در حالت آزادی مطلق هر کاری ممکن است انجام دهد. قوانین برای این نوشته می شوند که افراد اجازه ی انجام هر [...]