بهمن ۱۳۹۸

شخصیت من بی ارزش است

۱۳۹۸/۱۱/۷ ،۰۹:۳۵:۵۲ +۰۰:۰۰

ف.خ     روانشناسی شخصیت هر کدام از ما دو تصویر کلی در ذهنمان دایم. یک تصویر از خود یک تصویر از دنیا این تصویرها در سال های اول زندگی ساخته می شوند.  فروید می [...]

شخصیت من بی ارزش است۱۳۹۸/۱۱/۷ ،۰۹:۳۵:۵۲ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۸

روانشناسی شخصیت چیست

۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۰۹:۴۵:۵۰ +۰۰:۰۰

ف.خ شخصیت چیست؟ روانشناسی شخصیت: حدود 100 سال از عمر روانشناسی می گذرد. و در این یک قرن افراد زیادی وارد دنیای بزرگ روانشناسی شدند. یکی از اولین سوالهایی که روانشناسان با آن مواجه [...]

روانشناسی شخصیت چیست۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۰۹:۴۵:۵۰ +۰۰:۰۰