بله-برای برگزاری کارگاه های عمومی و تخصصی روانشناسی برای مراکز آموزشی، سازمان ها و ادارات با شماره 09032837227 تماس حاصل نمایید.