تا کی می توانیم وفادار بمانیم؟

۱۳۹۹/۲/۲۹ ،۰۸:۴۳:۴۱ +۰۰:۰۰

وفادار  بودن از دید روانشناسی هیچ چیز از من مهم تر نیست. این که چطور رفتار کنیم، رابطه هایمان به کجا کشیده شوند و تا کی وفادار بمانیم به این بستگی دارد که حال [...]