فروردین ۱۳۹۹

ارتباط های انسانی برای چه بود؟

۱۳۹۹/۱/۱۳ ،۱۹:۵۸:۵۰ +۰۰:۰۰

ارتباط میان انسان ها از دید روانشناسی انسان اجتماعی به انسان نیاز دارد. او دوست دارد دیده شود و محبت و توجه دریافت کند. می خواهد تحسین شود و گاهی دیگران به او افتخار [...]

ارتباط های انسانی برای چه بود؟۱۳۹۹/۱/۱۳ ،۱۹:۵۸:۵۰ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۸

نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

۱۳۹۸/۷/۵ ،۱۸:۵۵:۰۳ +۰۰:۰۰

ف.خ                   روانشناسی تعارف                            روانشناسی تعارف دکتر فائزه خانلرزاده     [...]

نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف۱۳۹۸/۷/۵ ،۱۸:۵۵:۰۳ +۰۰:۰۰