می 2020

زندگی مجردی، استقلال و ازدواج

2020-05-18T19:06:14+04:30

نیاز روانشناسی استقلال و اثر آن بر رابطه عاطفی پیشتر در مورد بزرگ شدن پیش از ازدواج گفتم. اینکه چقدر نیاز است تا پیش از پیمان بستن با دیگری دنیای خود را بزرگتر کنیم. [...]

زندگی مجردی، استقلال و ازدواج2020-05-18T19:06:14+04:30

فوریه 2020

ژانویه 2020

اکتبر 2019