اردیبهشت ۱۳۹۹

زندگی مجردی، استقلال و ازدواج

۱۳۹۹/۲/۲۹ ،۱۴:۳۶:۱۴ +۰۰:۰۰

نیاز روانشناسی استقلال و اثر آن بر رابطه عاطفی پیشتر در مورد بزرگ شدن پیش از ازدواج گفتم. اینکه چقدر نیاز است تا پیش از پیمان بستن با دیگری دنیای خود را بزرگتر کنیم. [...]

زندگی مجردی، استقلال و ازدواج۱۳۹۹/۲/۲۹ ،۱۴:۳۶:۱۴ +۰۰:۰۰

اسفند ۱۳۹۸

دی ۱۳۹۸

مهر ۱۳۹۸