عشق شهوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۰۶:۰۲ +۰۰:۰۰

ف.خ آیا عاشق دیوانه است؟! عشق شهوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی:  یک وضعیت پیچیده­ هیجانی قدرتمند:  میل و اشتیاق شدید برای رسیدن به یکدیگر عشق دوطرفه با احساس امنیت و خلسه   و عشق یک طرفه [...]