محبت یا سرویس دادن به دیگران؟

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۲۶:۱۷ +۰۰:۰۰

ف.خ     محبت کردن و سرویس دهی از دید روانشناسی سرویس دادن یعنی خدمت کردن به دیگران، کاری را برای دیگری انجام دادن، لطف کردن. سرویس دادن و محبت کردن به هم وابسته اند. [...]