تیر ۱۳۹۹

جامعه ی اخلاق مدار بیمار

۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۰۳ +۰۰:۰۰

سیستم بیمار از دیدگاه روانشناسی در یک سیستم سالم هیچ کس به هیچ کس مدیون نیست. چون همه برای هم مفید هستند. چنین سیستمی بسیار دور از ذهن ماست, چون همیشه رابطه ها بیمار [...]

جامعه ی اخلاق مدار بیمار۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۰۳ +۰۰:۰۰

فروردین ۱۳۹۹

آموزش و پرورش بیمار

۱۳۹۹/۱/۲۴ ،۱۱:۵۸:۵۸ +۰۰:۰۰

سیستم آموزشی بیمار از دید روانشناسی " اجازه خانم پدربزرگمون فوت کرد، نتونستیم مشق بنویسیم. آقا اجازه مریض بودیم، املا ننوشتیم". ما در مدرسه هایی درس خواندیم که هیچ وقت نمیتوانستیم بگوییم خسته بودم [...]

آموزش و پرورش بیمار۱۳۹۹/۱/۲۴ ،۱۱:۵۸:۵۸ +۰۰:۰۰