سندروم انسان های بی قرار

۱۳۹۹/۱/۱۷ ،۱۶:۱۵:۱۲ +۰۰:۰۰

 چر این روزها بی قرار هستیم؟ انسان در کودکی شادمان و رها می دود، بازی می کند و می خندد. بدون این که به فردا فکر کند و به خاطر آن بی قرار شود. [...]