کلمات محدود و دنیایی که درک نمیشود

۱۳۹۹/۳/۷ ،۰۷:۳۵:۱۸ +۰۰:۰۰

کلمات محدود درک محدود روانشناسی کلمات محدود و احساساتی که هیچ گاه کشف نمی شوند.  ما باید یا خوشحال باشیم یا ناراحت. خیلی از احساساتی که در شبانه روز تجربه می کنیم برایمان ناشناخته [...]