سپتامبر 2019

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

2019-09-19T12:32:35+04:30

ف.خ روانشناسی تنبیه           تنبیه: اولین چیزی که به ذهنمون میاد؟ کتک، چوب، فلک، تحقیر و... در این سالهای اخیر زیاد شنیدیم که کودک را نباید تنبیه کرد. والدین جوانتر [...]

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!2019-09-19T12:32:35+04:30