شهری پر از عقرب های سیاه

۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۴:۰۷ +۰۰:۰۰

ف.خ         اگر آن عقرب های سیاه را می دیدیم... اگر کف شهر پر از عقرب های سیاه می شد، احتمالا هیچ کس از خانه بیرون نمی آمد. چون عقرب های سیاه [...]