مردم دنیا باارزش هستند

۱۳۹۹/۱/۱۸ ،۱۸:۵۹:۵۴ +۰۰:۰۰

قدرت های دنیا فدای ملت ها انسان سالم و هوشمند شرایط را درک می کند و سازگار می شود.  انسان عاقل با قوی تر از خود نمی جنگد و در بحران ها فکر می [...]