سطوح تفکر و فراشناخت

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ،۱۳:۲۵:۲۷ +۰۰:۰۰

ف.خ                 مسیر تفکر و فراشناخت از دیدگاه روانشناسی سطوح تفکر و فراشناخت : بین مردم قوانینی وجود دارد. این قوانین می توانند نوشته یا نانوشته باشند, ولی [...]