آگوست 2019

من خوب نیستم

2019-09-10T20:13:40+04:30

ف.خ نظریه اریک برن   من خوب نیستم: سال های اول زندگی خیلی مهم هستند. روانکاوان میگویند: شخصیت فرد در همین سالها شکل میگیرد. بعد از آن تغییر نمیکند. خیلی ها این دیدگاه را قبول [...]

من خوب نیستم2019-09-10T20:13:40+04:30