آوریل 2020

مردم دنیا باارزش هستند

2020-04-06T23:29:54+04:30

قدرت های دنیا فدای ملت ها انسان سالم و هوشمند شرایط را درک می کند و سازگار می شود.  انسان عاقل با قوی تر از خود نمی جنگد و در بحران ها فکر می [...]

مردم دنیا باارزش هستند2020-04-06T23:29:54+04:30

مارس 2020

امیدواری انسان قشنگ است

2020-03-03T00:00:11+03:30

ف.خ         امیدواری انسان  انسان در سخت ترین شرایط به امیدواری نیاز دارد. امیدواری کاری است که بشر آن را دوست دارد، به ویژه در روزهای دشوار. ما نیاز داریم به خوبی [...]

امیدواری انسان قشنگ است2020-03-03T00:00:11+03:30

ژانویه 2020

از امروز می گوییم دنیای جدید

2020-01-20T22:29:40+03:30

ف.خ               دنیای آرمانی یا دنیای جدید؟ گاهی در نوشته هایم در مورد دنیای آرمانی نوشتم. دنیایی که در آن مرزها از بین رفته و انسان ها معیارهایشان را [...]

از امروز می گوییم دنیای جدید2020-01-20T22:29:40+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره