آموزش و پرورش بیمار

۱۳۹۹/۱/۲۴ ،۱۱:۵۸:۵۸ +۰۰:۰۰

سیستم آموزشی بیمار از دید روانشناسی " اجازه خانم پدربزرگمون فوت کرد، نتونستیم مشق بنویسیم. آقا اجازه مریض بودیم، املا ننوشتیم". ما در مدرسه هایی درس خواندیم که هیچ وقت نمیتوانستیم بگوییم خسته بودم [...]