تکامل مغز تکامل جهان

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۱۱:۲۲ +۰۰:۰۰

ف.خ از کروکودیل تا انسان متمدن! تکامل مغز تکامل جهان:  گفتیم: هیچ رفتاری از ما صادر نمیشود مگر اینکه بخشی از مغز فعال شود. حال میخواهم در مورد بخشهای مغز و ارتباطشان با رفتارها [...]