می 2020

فوریه 2020

چه چیزهایی را از اخبار می شنویم؟

2020-02-15T20:52:34+03:30

ف.خ            روانشناسی اخبار انتظار داریم چه مطالبی توسط خبرنگاران نوشته شود و گویندگان خبری برای ما بخوانند؟ اتفاقات جالب توجه،  جلسات مهم، جدیدترین تصمیمات افراد قدرتمند جهان، هر نوع تغییری [...]

چه چیزهایی را از اخبار می شنویم؟2020-02-15T20:52:34+03:30

اکتبر 2019