زمین به ما دستور ایست داده!

۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ،۰۷:۵۷:۵۲ +۰۰:۰۰

ف.خ         زمین می خواهد نفس بکشد سال هاست در مورد زمین دارند هشدار می دهند. این که ما انسان ها داریم زمین را نابود می کنیم. ما هوا را آلوده کردیم. [...]