زوال و نابودی انسان

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۸:۰۷:۰۵ +۰۰:۰۰

ف.خ     اتانازی هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد. یکی از ترس های انسان از دست دادن است.  انسانی که کم کم رشد می کند، جوانی را تجربه می کند، غرور، زیبایی و آینده [...]