فروردین ۱۳۹۹

انسان هوشمند سازگار می شود.

۱۳۹۹/۱/۸ ،۰۹:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

ف.خ         برای سازگار شدن نخست باید بفهمیم هیچ موجودی به اندازه ی ما در جمجمه اش نورون نداد. شاید در کهکشان های دیگر موجودانی باهوش تر از ما زندگی کنند، ولی  [...]

انسان هوشمند سازگار می شود.۱۳۹۹/۱/۸ ،۰۹:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

عصر بردگی تمام شده است!

۱۳۹۹/۱/۳ ،۱۹:۰۸:۰۷ +۰۰:۰۰

ف.خ         انسان یک بار دیگر باید از بردگی رها شود. ما همیشه می خواستیم آزاد و رها باشیم، از کسی دستور نگیریم و آنطور که دلمان می خواهد زندگی کنیم. ما [...]

عصر بردگی تمام شده است!۱۳۹۹/۱/۳ ،۱۹:۰۸:۰۷ +۰۰:۰۰