می 2020

چطور پیش از ازدواج بزرگ شویم؟

2020-05-12T00:55:54+04:30

روانشناسی پیش از ازدواج در مشاوره با زوج ها یکسری مسایل خیلی تکرار می شود. چرا مادرت با من اینطور برخورد کرد. چرا برای تولدم این کاررا نکردید؟ چرا رفتار پدرت با من مثل [...]

چطور پیش از ازدواج بزرگ شویم؟2020-05-12T00:55:54+04:30

فوریه 2020

اکتبر 2019