از امروز می گوییم دنیای جدید

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۸:۵۹:۴۰ +۰۰:۰۰

ف.خ               دنیای آرمانی یا دنیای جدید؟ گاهی در نوشته هایم در مورد دنیای آرمانی نوشتم. دنیایی که در آن مرزها از بین رفته و انسان ها معیارهایشان را [...]