آگوست 2019

شکاف نسلی 2

2019-09-09T19:15:53+04:30

ف.خ رفتار متفاوت جوامع مختلف در برابر شکاف فرهنگی شکاف نسلی 2: جوامع مختلف در مواجهه با شکاف فرهنگی با هم متفاوتند. عوامل مختلفی بر ظرفیت جامعه برای پذیرش تغییرات موثرند. به نظرم از [...]

شکاف نسلی 22019-09-09T19:15:53+04:30

شکاف نسلی

2019-10-02T18:29:44+03:30

ف.خ رابطه بین فرهنگ و تمدن  شکاف نسلی: شکاف نسلی یکی از مسائل مشترک همه جوامع است. روانشناسان اجتماعی به این شکاف بسیار پرداخته اند. علت این شکاف دائمی چیزی نیست جز: سرعت حرکت [...]

شکاف نسلی2019-10-02T18:29:44+03:30