آوریل 2020

مارس 2020

فوریه 2020

شایعه اینهمه هم ترس ندارد!

2020-02-27T15:21:18+03:30

ف.خ              ماهیت شایعه از دید روانشناسی این روزها می گویند به شایعات توجه نکنید و اخبار مربوط به کرونا را از منابع معتبر دنبال کنید. آقای روحانی گفته فقط [...]

شایعه اینهمه هم ترس ندارد!2020-02-27T15:21:18+03:30