فروردین ۱۳۹۹

اطمینان در چهره

۱۳۹۹/۳/۱۳ ،۰۸:۰۱:۲۲ +۰۰:۰۰

روانشناسی احساس غالب چهره چهره خیلی مهم است. هیچ چیز به اندازه صورت مشخص نمی کند که ما چطور آدمی هستیم.            اطمینان در چهره دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس [...]

اطمینان در چهره۱۳۹۹/۳/۱۳ ،۰۸:۰۱:۲۲ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸