بحران بهتر از فاجعه است

۱۳۹۸/۱۲/۹ ،۱۹:۴۶:۰۴ +۰۰:۰۰

ف.خ          با مدیریت  بحران جلوی وقوع فاجعه را بگیریم در وضعیتی هستیم که هیچ وقت نبودیم، بیشتر دنیا درگیر یک بحران  هستند که چیزی نمانده تا به یک فاجعه تبدیل شود. [...]