چگونه فکر می کنیم

۱۳۹۸/۱۰/۸ ،۱۲:۱۰:۲۰ +۰۰:۰۰

ف.خ                     محتوا و مسیر تفکر از دیدگاه روانشناسی همه ی انسان ها فکر می کنند. این توانایی در همه مشترک است, فارغ از محتوای آن. [...]