خرداد ۱۳۹۹

غیرت ضعف است

۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۵۵:۴۰ +۰۰:۰۰

ریشه ی غیرت از دیدگاه روانشناسی خیلی از ویژگی ها درونی هستند و خیلی ها هم اکتسابی، یعنی ازمحیط به دست آمده اند و ریشه ای در دورن ما ندارند. غیرت از کجا آمده [...]

غیرت ضعف است۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۵۵:۴۰ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۸

شکاف نسلی 2

۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۱۴:۴۵:۵۳ +۰۰:۰۰

ف.خ رفتار متفاوت جوامع مختلف در برابر شکاف فرهنگی شکاف نسلی 2: جوامع مختلف در مواجهه با شکاف فرهنگی با هم متفاوتند. عوامل مختلفی بر ظرفیت جامعه برای پذیرش تغییرات موثرند. به نظرم از [...]

شکاف نسلی 2۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۱۴:۴۵:۵۳ +۰۰:۰۰

شکاف نسلی

۱۳۹۸/۷/۱۰ ،۱۴:۵۹:۴۴ +۰۰:۰۰

ف.خ رابطه بین فرهنگ و تمدن  شکاف نسلی: شکاف نسلی یکی از مسائل مشترک همه جوامع است. روانشناسان اجتماعی به این شکاف بسیار پرداخته اند. علت این شکاف دائمی چیزی نیست جز: سرعت حرکت [...]

شکاف نسلی۱۳۹۸/۷/۱۰ ،۱۴:۵۹:۴۴ +۰۰:۰۰