سپتامبر 2019

روانشناسی شخصیت چیست

2019-09-22T13:15:50+03:30

ف.خ شخصیت چیست؟ روانشناسی شخصیت: حدود 100 سال از عمر روانشناسی می گذرد. و در این یک قرن افراد زیادی وارد دنیای بزرگ روانشناسی شدند. یکی از اولین سوالهایی که روانشناسان با آن مواجه [...]

روانشناسی شخصیت چیست2019-09-22T13:15:50+03:30

آگوست 2019

عقده اودیپ

2019-09-10T20:15:30+04:30

ف.خ   مفهوم عقده اودیپ فروید و اسطوره یونان باستان عقده  اودیپ: فروید اسطوره شناس و به زبان یونانی مسلط بود. برای مفاهیم روانکاوی از داستانهای اساطیر یونان بسیار کمک گرفت. مفهوم عقده اودیپ [...]

عقده اودیپ2019-09-10T20:15:30+04:30