سپتامبر 2019

آگوست 2019

قصه جنگ

2019-10-09T12:34:05+03:30

ف.خ قصه عشق استرنبرگ قصه جنگ: وقتی دو نفر عاشق جنگ هستند! این رابطه از نظر دیگران وحشتناک است. ولی دو نفر از آن لذت می برند. از نظر آنها زندگی میدان نبرد است. [...]

قصه جنگ2019-10-09T12:34:05+03:30

قصه عشق

2019-10-06T15:59:14+03:30

ف.خ  قهرمان قصه ی من کیست؟ قصه عشق: بیشتر انسانها تنهایی را دوست ندارند. از دوره نوجوانی که ترشح هورمونها تغییر می کند، ویژگی های جنسیتی بروز کرده، شخص ظاهر بالغ پیدا می کند. [...]

قصه عشق2019-10-06T15:59:14+03:30