مسئولیت انسان مدرن چیست؟

۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ،۱۴:۳۳:۳۳ +۰۰:۰۰

ف.خ         مسئولیت ما در شکستن ساختارهای اشتباه دنیا دیگر هیچ چیز مانند قبل نخواهد شد. بعد از کرونا ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دنیا به هم خواهد ریخت. ارزشها و باورها [...]