شهریور ۱۳۹۸

قصه عشق

۱۳۹۸/۷/۱۴ ،۱۲:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰

ف.خ  قهرمان قصه ی من کیست؟ قصه عشق: بیشتر انسانها تنهایی را دوست ندارند. از دوره نوجوانی که ترشح هورمونها تغییر می کند، ویژگی های جنسیتی بروز کرده، شخص ظاهر بالغ پیدا می کند. [...]

قصه عشق۱۳۹۸/۷/۱۴ ،۱۲:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق

۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۰۸:۳۶:۴۹ +۰۰:۰۰

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث                  عشق دکتر فائزه خانلرزاده توضیح شکست عشقی با نظریه  عشق استرنبرگ روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق: عشق [...]

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۰۸:۳۶:۴۹ +۰۰:۰۰