ژانویه 2020

از آدم های بد هم باید حمایت کرد

2020-01-22T13:55:28+03:30

ف.خ       قدرت حمایت گر از دید روانشناسی اضطراب زمانی اتفاق می افتد که دانسته های ما از نادانسته هایمان کمتر باشد. یعنی ما نمی دانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد. به همین [...]

از آدم های بد هم باید حمایت کرد2020-01-22T13:55:28+03:30