حق انتخاب و آدم های عصبانی!

۱۳۹۹/۲/۱۲ ،۱۲:۱۶:۴۴ +۰۰:۰۰

آنچه ما را عصبانی می کند نداشتن حق انتخاب است. چیزی که باعث می شود ما دیگران را دوست نداشته باشیم، نداشتن حق انتخاب است. حق انتخاب یعنی داشتن آزادی در انتخاب بین گزینه [...]