می 2020

حق انتخاب و آدم های عصبانی!

2020-05-01T16:46:44+04:30

آنچه ما را عصبانی می کند نداشتن حق انتخاب است. چیزی که باعث می شود ما دیگران را دوست نداشته باشیم، نداشتن حق انتخاب است. حق انتخاب یعنی داشتن آزادی در انتخاب بین گزینه [...]

حق انتخاب و آدم های عصبانی!2020-05-01T16:46:44+04:30

فوریه 2020

اکتبر 2019