نژادپرستی

۱۳۹۸/۸/۲۰ ،۱۹:۰۷:۳۳ +۰۰:۰۰

ف.خ                                        ما نژاد پرست هستیم نژادپرستی : چند قرن پیش نخستین اجداد انسان روی زمین [...]